Algemeen

GymKa vzw hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe GymKa vzw met de
persoonsgegevens omgaat. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en GymKa vzw gaat
daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. GymKa vzw houdt zich steeds aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als
GDPR (General Data Protection Regulation)

Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd:

 • ▪ Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn
  verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  ▪ De verwerking van uw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens welke nodig zijn
  voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  ▪ Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  ▪ De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat
  de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  ▪ Er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  ▪ Ervoor gezorgd wordt dat u op de hoogte bent en erop attent wordt gemaakt van uw rechten
  omtrent uw persoonsgegevens én dat die op een respectvolle manier zullen worden
  behandeld.

GymKa vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons
wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Naam club: GymKa vzw
Adres: Van Dammedreef 32 , 2920 Kalmthout
Emailadres: secretaris@gymka.be

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

GymKa vzw verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, opleidingen & wedstrijden georganiseerd door of met medewerking van GymKa vzw (uitvoering van de overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring & financiering door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen (gerechtvaardigd belang)
 • Vrijwilligerswerk ihkv evenementen of het faciliteren van de werking van GymKa vzw (gerechtvaardigd belang)
 • Deelname aan internationale wedstrijden & stages(gerechtvaardigd belang)

Welke gegevens worden verwerkt?

Op basis van de hierboven vermeldde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden
gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt.

 • Identificatiegegevens:
  • Lid: Naam, voornamen, adres, geboortedatum telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer, gender
  • Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid:
  • identiteitskaartnummer, internationaal paspoortnummer, nationaliteit (indien nodig voor inschrijving internationale wedstrijden)
 • Persoonlijke kenmerken:
  • (Sporttechnische) diploma’s, medische gegevens die belangrijk zijn voor tijdens trainingen,
  • activiteiten of verzorgingen.

TBD

TBD

Link volledige document

De volledige privacy verklaring kan je hier nalezen.